Main Site Blog Help

practice better ?

Can we learn some interesting tong twisters to practice the pronunciation?

Here are some interesting tongue twister for you!

This is an easy one:
吃葡萄不吐葡萄皮,不吃葡萄倒吐葡萄皮。
chī pú táo bù tǔ pú táo pí ,bù chī pú táo dào tǔ pú táo pí 。

This one is more difficult:
门外有四十四只狮子,不知是四十四只死狮子,还是四十四只石狮子。
mén wài yǒu sì shí sì zhī shī zi ,bù zhī shì sì shí sì zhī sǐ shī zi ,hái shì sì shí sì zhī shí shī zi。